• חפשו אותנו גם ב:

תקנון ותנאי שימוש

באתר www.booxilla.com ו/או באתר www. booxilla.co.il

(להלן, ביחד ולחוד - "האתר")

 

גולשים יקרים!

להלן תמצאו את סעיפי תקנון השימוש באתר (להלן – "התקנון"). התקנון מהווה חוזה מחייב בינינו לבינכם והוא חל על כל המשתמשים באתר ומחייב אותם. השימוש והגלישה באתר מהווים הסכמה שלכם לאמור בתקנון.

אם אינכם מסכימים לחלק כלשהו מהתקנון – אין להשתמש באתר או בכל חלק שלו!

הפרת הוראות התקנון עלולה לגרום לחסימת הגישה לאתר, וזאת בנוסף לכל זכות אחרת על פי כל דין שיש לנו.

באתר מוצעות למכירה יצירות ספרותיות ואומנותיות שונות. אנו לא אחראים לתכנים של היצירות.

אנו עושים את מירב המאמצים ומשקיעים משאבים ניכרים כדי להביא לכם אתר איכותי ושימושי. יחד עם זאת, אנו לא חפים מטעויות ומשגיאות. אם נתקלתם בבעיה כלשהי, בטעות או בשגיאה, או סתם יש לכם שאלה או הערה, אל נא תהססו ליצור עמנו קשר למייל: info@booxilla.com. אנו נתייחס לכל פנייה שלכם במלוא הרצינות.

גלישה נעימה!

 

להלן התקנון שמהווה הסכם מחייב בינינו לבינכם:

א. הגדרות של מונחים בתקנון

בנוסף לכל הגדרה אחרת בתקנון זה, יחולו ההגדרות הבאות:

 

 

1.  "גולש" – כל גורם הגולש באתר, לרבות מנוי.

2.  "גורם טכני חיצוני" – כל גורם המספק למפעיל שירותים טכניים ו/או מוצרי ו/או שירותי חומרה ו/או תוכנה ו/או אחסון אתרים ו/או עיצוב בקשר עם האתר.

3.  "התקשרות" – עסקה או חוזה בין המפעיל לבין הגולש, לרבות למכירת טובין באמצעות האתר.

4.  "המפעיל" – אינדיבוק בע"מ, ח.פ. 515194884, מרח' יהודה הלוי 94 תל אביב, המפעילה את האתר, לרבות 5.  בעליה, נושאי משרה בה, עובדיה, ותאגידים קשורים.

5.  "יצירה" – יצירה ספרותית, אומנותית או אחרת שניתן לצפות בה ו/או להוריד אותה (download) ו/או להשתמש בה (בתמורה או ללא תמורה) באמצעות האתר.

6.  "מדור" – חלק באתר המיועד לעניין מסויים. במדור יכולים להיות תתי מדורים. אלא אם נאמר במפורש אחרת, כל התייחסות בתקנון זה ל"אתר", תכלול גם כל מדור ותת מדור בו.

7.  "מנוי" - גולש אשר נרשם לאתר, בין בתמורה ובין ללא תמורה. 

8.  "תוכן" או "תכנים" - כל מידע מכל סוג שהוא באתר, לרבות יצירה, תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, עיצוב, קונספט, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית. 


ב. מבוא לתקנון ופרשנות

9.   במקרה של אי בהירות ו/או פרשנות, האמור בתקנון זה לא יפורש כנגד המנסח.

10. השימוש באתר מהווה הסכמה של הגולש לתקנון.

11.  הצהרת הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד לכל דבר ועניין מהתקנון.

12.  בחלק מהמדורים יכולים להופיע תנאי שימוש פרטניים (ולעיתים יכולים להופיע תנאי שימוש פרטניים גם בתתי מדורים). תנאים שימוש פרטניים כאמור יחולו יחד ובמקביל להוראות תקנון זה. במקרה של סתירה, יגבר האמור בתקנון. בכל מקרה, תועדף פרשנות שלא תביא לסתירה בין מסמכים ותאפשר את קיום האמור במסמכים שונים במקביל.

13.  האמור במבוא ובהקדמה שלפניו הינם חלק בלתי נפרד מהתקנון.

14.  השימוש בלשון זכר או בלשון רבים הינם מטעמי נוחות בלבד.

15.  כותרות הפרקים של התקנון הינן לנוחות בלבד, ואין לראות בהן כמחייבות או כמסייעות בפרשנות.

 

ג. תנאי התקנון ותוקפם

16.  המפעיל רשאי לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בתקנון ו/או בחלקו.

17.  המפעיל יהיה רשאי לנהוג כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש.

18.  הוראות תקנון ששונו ו/או תוקנו יפורסמו באתר וכן תופיע הודעה כי בוצע שינוי, והם יחייבו את הגולש מרגע שיעשה שימוש באתר לאחר השינוי האמור.

19.  במקרה בו יקבע על ידי רשות חוקית מוסמכת, כי חלק כלשהו מהתקנון בטל ו/או אינו חוקי, לא יהיה בכך כדי לגרוע מיתר הוראות התקנון, ויראו בחלק הבטל/שאינו חוקי כאילו הוחלף בתנאי תקף אחר הקרוב ביותר בתוכנו לזה המקורי. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו ו/או כל דין אחר, ואם דין כלשהו אינו מאפשר התניה על הוראות הדין הסותרות את התקנון, יקראו הוראות תקנון זה כך שיעלו בקנה אחד עם הוראות הדין ובמידת האפשר לפי הכוונה המקורית של הוראות התקנון. מובהר, שהכוונה המקורית של הוראות תקנון זה, היא לא להעניק לגולש זכויות מעבר לזכויות הבסיסיות שלא ניתן להתנות עליהן, המוענקות לו במפורש בדין, ובחוק הגנת הצרכן בפרט.

 

ד. אחריות המפעיל בנוגע לשירותי האתר

20.  המפעיל יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל את האתר, שירותיו – כולם או חלקם - לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות ושירותים, תכנים שונים, שעות פעילות, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לאתר ולשירותיו. בכל מקרה, המפעיל לא ישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור, אף אם צפה או היה ביכולתו לצפות נזקים אלה.

21.  אם יקבע שהמפעיל נושא באחריות כלשהי הרי שבכל מקרה סכום האחריות של המפעיל יוגבל ולא יעלה על הסכום ששילם הגולש למפעיל, ככל ששילם (ואם לא שילם – לא יהיה בכך כדי להרחיב את אחריות המפעיל מעבר לאמור לעיל).

22.  שירותי האתר וכל תוספת לשירותים אלה וכן היצירות שבו ניתנים כפי שהם (AS IS). המפעיל אינו מתחייב ואף לא יהא אחראי כלפי גולשי האתר בכל הנוגע לאיכות השירותים ו/או לתוכן באתר ו/או לזמינות השירותים שבו.

23.  לשם הפעלת האתר ואספקת שירותי האתר, המפעיל נעזר בגורמים טכניים חיצוניים ומשתמש באמצעים טכנולוגיים שונים, לרבות בכל הנוגע לאחסון האתר בארץ ו/או בחו"ל וכן בנוגע לביצוע סליקה באמצעות כרטיס אשראי. אף כי המפעיל משתדל להתקשר עם גורמים טכניים מקצועיים ואמינים, ולהשתמש באמצעים טכנולוגיים סבירים להפעלת האתר, הרי שבכל מקרה המפעיל לא יהיה אחראי לטיב, לתדירות, לרצף, לאיכות, לאמיתות, להתאמה, לשלמות, לרמת שירותים, לאספקה, למשלוח, למחירים, לרמת ציוד, לאבטחה ולכל כשל אפשרי ו/או לכל היבט אחר בנוגע לגורם טכני חיצוני ו/או לתוצאותיו ו/או לאמצעים טכנולוגיים כלשהם, אף אם המפעיל צפה ו/או היה ביכולתו לצפות את הכשל האפשרי ו/או את התוצאה כאמור.

24.  המפעיל יהיה רשאי לשנות את זהות הגורמים הטכניים המקצועיים ו/או את האמצעים הטכנולוגיים מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הודעה מראש.

25.  במקרה בו בשל הפסקת ההתקשרות של המפעיל עם גורם טכני חיצוני ו/או בשל הפסקת שימוש באמצעי טכני כלשהו לא יוכל המפעיל לספק את שירותי האתר – כולם או חלקם – יהיה המפעיל רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הגולשים המשתמשים באותו שירות או להפסיק את אספקת השירות.

26.  למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי המפעיל נוקט בצעדים סבירים על מנת לאבטח את האתר ולהבטיח את פעילותו התקינה, אך בכל מקרה המפעיל לא יהיה אחראי לכל הפסקה, האטה, אובדן מידע, גניבת מידע, נזק למחשב, נזק לתשתית, הפרעה, וירוס, סוס טרויאני, תוכנה מזיקה, פרצה, תקלה, כשל חומרה ו/או תוכנה ו/או קווי תקשורת, או פגם כלשהו באבטחה, תהא סיבתם אשר תהא (להלן – "כשל אפשרי"), ככל שיגרמו לגולשים לרבות נזקיהם ו/או הוצאותיהם. השימוש באתר ובשירותיו נעשה על אחריותם הבלעדית של הגולשים. האמור יחול אף אם המפעיל צפה או היה ביכולתו לצפות את הכשל האפשרי ו/או את התוצאה כאמור.

27.  למען הסר ספק הגולשים מצהירים ומאשרים, כי ידעו להם שהאמור לעיל בסעיף הקודם יחול גם בכל הנוגע למסירת פרטיהם האישיים. עוד ידוע להם כי מספרי כרטיסי אשראי המשמשים לרכישה באתר אינם נמצאים ברשות המפעיל,  הכל כמפורט בפרק יב להלן.

 

ה. התחייבויות והצהרות הגולש כלפי המפעיל - כללי

28.  מבלי לגרוע מהצהרות ומהתחייבויות הגולש בכל מקום אחר בתקנון זה, הגולש מצהיר, מאשר ומתחייב כדלקמן:

28.1.       הגולש רשאי להתקשר עם המפעיל לפי הוראות תקנון זה ולפי כל דין.

28.2.       לציית לתקנון במלואו וכן להוראות כל דין במסגרת השימוש באתר.

28.3.       ידוע לגולש ומוסכם עליו, שלמפעיל אין כל אחריות לדיוק ו/או לנכונות היצירות שבאתר

28.4.       הגולש יוכל להעלות לאתר חוות דעת או ביקורות, ובסמוך להם יופיע שמו המלא של הגולש וכן קישור לפרופיל שלו ב- Facebook ו/או ב- Google+ ו/או בכל רשת חברתית אחרת עליה המפעיל יחליט מעת לעת. האחריות לחוות דעת ו/או לביקורת תהיה של הגולש בלבד, והוא מתחייב שאלה לא יפרו את הוראות התקנון.

28.5.       כי ידוע לו שאלא אם נאמר אחרת, תכנים המופיעים באתר, חשופים ו/או עשויים להיות חשופים בפני גולשים אחרים.

28.6.       כי כל מידע שימסור לצורך רישום באתר כמנוי וכל מידע אחר שידרש ממנו, ככל שידרש, יהיה נכון, מדויק, מלא, תואם את המציאות ואינו מטעה. הגולש יעדכן את המפעיל בכל מקרה של שינוי בכל מידע רלבנטי. האמור יחול גם במקרה של רישום לאתר דרך צד ג' (כגון Facebook ו/או Google+).

28.7.       כי ידוע לו שהפרטים האישיים שימסרו על ידו למפעיל, ככל שימסרו, יאוכסנו בכפוף להוראות כל דין.

28.8.       כי עצם הרישום כמנוי לאתר מהווה הסכמה להיכלל במאגר מנויי האתר. המאגר ישמש את המפעיל לאספקת השירותים למנוי, ובכלל זה למשלוח הודעות, עדכונים ודברי פרסומת למנוי, ככל שהמנוי אישר את קבלתם. מחיקת פרטי מנוי מהמאגר תעשה לבקשת המנוי שתופנה למפעיל לפי הפרטים שבתחתית תקנון זה.

28.9.       כי הגולש לבדו יהיה אחראי לכל נזק אשר יגרם לו ו/או לכל צד ג' כתוצאה מהסתמכות על התכנים באתר ו/או משימוש באתר, וכי ידוע לו כי המפעיל לא ישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לגולש ו/או לצדדים ג' כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על התוכן המופיע בו. האמור בסעיף זה יחול גם אם המפעיל צפה או יכול היה לצפות את הנזק מראש.

28.10.    כי הוא מסכים שהמפעיל יהיה רשאי למסור את פרטי הגולש לצדדים שלישיים אם הדבר מתחייב על פי כל דין ו/או אם המפעיל יעמוד בפני איום כי ינקטו נגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין מעשי ו/או מחדלי הגולש. האמור בסעיף זה בא בנוסף לאמור בהצהרת הפרטיות.

28.11.    כי הוא מסכים שהמפעיל יעשה שימוש בפרטי הגולש לצורך שיפור שירותי האתר.

28.12.    כי הוא ישמור בסודיות סיסמתו, ככל שתימסר לו, וישא באחריות לכל שימוש אשר יעשה בסיסמא, אף אם נעשה ללא אישור. המפעיל לא ישא באחריות כלשהי לנזקים אשר יגרמו כתוצאה משימוש לא מאושר.

28.13.    לא להשתמש בשירותי האתר ו/או בתוכן המופיע בו שלא במסגרת המותר באתר, לא להעתיק ו/או לשכפל ו/או להוריד את האתר ו/או את התכנים שבו, ובכל מקרה לעשות באתר ו/או בתכנים שבו שימוש שהוא אך ורק לצרכים פרטיים ושאינם מסחריים.

29.  למפעיל הזכות שלא לאשר התקשרות עם גולש מכל סיבה שהיא, ובכלל זה שלא להתיר לגולש להירשם כמנוי לאתר, וכן שלא להתיר לגולש לעשות שימוש או להמשיך ולהשתמש באתר, כולו או חלקו, ו/או לבטל ו/או לחסום כל תוכן ו/או לבטל מנוי והכל באופן מיידי בכל מקרה של שימוש לרעה באתר ו/או אי עמידה בתנאים הקבועים בתקנון זה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למפעיל על פי דין ו/או הסכם. למפעיל יהיה שיקול דעת בלעדי, סופי ומוחלט לקבוע מה יהווה "שימוש לרעה", האם ומתי שימוש באתר עולה לכדי הפרת האמור בתקנון זה ו/או בכל הסכם ו/או דין, והמפעיל מתחייב להפעיל שיקול דעת זה בתום לב ובהגינות.

30.  מנוי שחשבונו בוטל ו/או הוקפא כתוצאה משימוש לרעה באתר ו/או הפרת תקנון זה לא יזכה בהחזר/זיכוי כלשהו, אם וככל ששולמו, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למפעיל לפי תקנון זה ו/או לפי דין.

 

ו. זכויות קניין רוחני ואמצים הננקטים להגן עליהן

31.  הזכויות ביצירות שייכות ליוצריהן, אשר הרשו למפעיל להשתמש ביצירות במסגרת האתר.

32.  למעט בנוגע ליצירות כאמור, כל הזכויות באתר, לרבות זכויות היוצרים, ובכלל זה בשם האתר, בתוכן המאוחסן בו, בתוכנות ובתוכנות העזר המשמשות להפעלתו של האתר, שייכות למפעיל, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות ובין אם לאו, והכל אלא אם נאמר מפורשות אחרת ו/או הוסכם אחרת במפורש עם המפעיל.

33.  המפעיל מקפיד על שמירת זכויות היוצרים ושאר זכויות הקניין הרוחני ברשת האינטרנט. המפעיל מיישם אמצעים שונים לשמירה על הזכויות כאמור, ובכלל זה מטמיע באופן דיגיטאלי  גלוי ו/או סמוי, לפי שיקול דעת המפעיל, בכל יצירה שנרכשת באמצעות האתר אם שם הרוכש, וכן את כתובת הדוא"ל ו/או את מספר הטלפון של הרוכש. הסרת האמור מהווה הפרה של הוראות התקנון וכן הפרה של זכויות היוצרים ביצירה.

34.  כל גולש באתר נדרש בזאת להקפיד ולשמור על זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות, שכן שמירה עליהן היא תנאי לשימוש באתר.

35.  המפעיל יהיה רשאי למכור את האתר ו/או חלקים ממנו לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט (על תכניו, באופן מלא או חלקי, לרבות תוכן של גולשים). כל תמורה ו/או טובת הנאה שתתקבל בקשר עם פעילות באתר, לרבות מסחרית ולרבות כזו שהתקבלה בקשר עם תוכן של האתר ו/או בקשר עם תוכן של גולש, תהיה של המפעיל בלבד, ובשום פנים ואופן לא של הגולש.

 

ז. מגבלה על השימוש ביצירות שנרכשו

36.  מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה ביחס לזכויות ביצירות יובהר, כי השימוש ביצירות מותר אך ורק כשהן בשלמותן ולצרכים אישיים פרטיים בלבד של הגולש הרוכש. כל שימוש אחר ללא אישור מראש ובכתב של המפעיל – אסור בהחלט!

37.  יצירה שנרכשה תהיה זמינה להורדה (download) לגולש הרוכש ממועד השלמת התשלום ועד 3 הורדות ולמשך 12 חודשים מיום הרכישה, לפי המוקדם מבין השניים.

 

ח. שימוש בשירותי האתר בהתאם להוראות כל דין

38.  בנוסף לכל התחייבות אחרת של הגולש, חל איסור מוחלט לעשות באתר ו/או באיזה מחלקיו שימוש אשר נוגד את דיני מדינת ישראל ו/או כל דין אחר (פלילי ו/או אזרחי), ו/או הפוגע פגיעה כלשהי בכל צד ג', לרבות, אך לא רק :

38.1.       פגיעה בשם הטוב.

38.2.       פגיעה במוניטין.

38.3.       השמצה של כל אדם (לרבות תאגיד).

38.4.       שימוש לצרכים מיניים ו/או אירוטיים ו/או תועבה.

38.5.       שימוש מזיק, לרבות באמצעות דואר זבל (SPAM), וירוסים, סוסים טרויאניים ותוכנות מזיקות אחרות.

38.6.       הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן.

38.7.       פגיעה בפרטיות.

38.8.       ניבול פה.

38.9.       איום.

38.10.    העלבה.

38.11.    הפחדה.

38.12.    הטרדה.

 

י. אין בקרה על תכנים כלשהם באתר והמפעיל לא ישא באחריות בקשר אליהם

39.  המפעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, יהיה רשאי מעת לעת – אך לא חייב – לעיין בכל תוכן באתר ולפקח על האמור בו, וכן לאסור ו/או לפסול תוכן ו/או להסיר אותו מהאתר, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המפעיל וללא כל חובת הודעה לגולש.

40.  המפעיל מצהיר והגולש מסכים, כי למרות האמור לעיל אין בכך כדי לחייב את המפעיל באופן כלשהו, והוא אף אינו יכול לפקח באופן גורף על תכנים, לרבות לא של גולשים, ככל שיהיו כאלה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובותיו של גולש בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון זה.

 

יא. הגולש הנבון וגלישה חכמה

41.  באתר עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים, ישראלים או זרים. המפעיל אינו אחראי לאתרים אלה, לתכנים שבהם או לשירותים המוצעים בהם. הימצאות קישורים לאתרים אחרים וכן פרסומים כאמור אינה מהווה המלצה לבקר באיזה מהם ו/או להשתמש בשירותיהם ו/או לרכוש טובין ו/או שירותים, והכל אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

יב. רכישה באמצעות כרטיס אשראי או PayPal  

42.  רק גולשים מעל גיל 18 רשאים לרכוש טובין באתר, ובתנאי שהם בעלי אמצעי התשלום שיפורטו באתר מעת לעת.

43.  הגולש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שתנאי לרכישה הוא הזנת הפרטים הנדרשים ממנו במהלך הרכישה, כשהם שלמים, נכונים ומדויקים.

44.  רכישה מהאתר באמצעות מערכת PayPal מותנית בעמידה בכל התנאים והדרישות של PayPal, וכן קיים הסכם תקף בין המפעיל לבין PayPal אשר יאפשר למפעיל לקבל תמורה בגין מכירת טובין לגולש.

45.  רכישה באמצעות כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות ספק שירותי סליקה ובאחריותו, ולא על ידי המפעיל. ספק שירותי הסליקה פועלת באתר מאובטח בתקן PCI DSS Level 1 המאושר על ידי חברות האשראי. המפעיל אינו שומר פרטים מזהים על אופן ופרטי הסליקה. פרטים אלה נשמרים באופן בלעדי אצל ספק הסליקה ובאחריותו.

.

 

יג. ביטול עסקה

46.  היצירות הנרכשות מהווה "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995. בהתאם להוראות סעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 לרוכש לא עומדת הזכות לבטל עסקה ביחס ל"מידע" כהגדרתו הנ"ל.

47.  מאחר וידוע לגולש כי לאחר משלוח הקובץ אליו אין אפשרות להעבירו חזרה כך שלא יישאר אצל הגולש, הרי שהגולש לא יבקש לבטל את העיסקה ו/או החזר כספי לאחר משלוח הקובץ כאמור.

48.  במקרה של תקלה בקובץ שאינה מאפשרת שימוש בו, ישלח לגולש קובץ חליפי.

 

יד. תיקון הפרה

49.  המפעיל מצהיר בזאת, כי הוא עושה מאמץ לפעול בהתאם להוראות כל דין.

50.  יחד עם זאת, אם וככל שיתברר שמעשי ו/או מחדלי המפעיל אינם עולים בקנה אחד עם הוראות כל דין כאמור, הגולש יודיע על כך למפעיל לאלתר ובכתב, ויתן למפעיל 21 ימי עבודה לפחות לתקן את ההפרה.

51.  הגולש מוותר על כל סעד המגיע לו בגין הפרה כלשהי מצד המפעיל, אלא אם המפעיל לא תיקן את ההפרה בתוך 21 ימי עבודה מהמועד שקיבל הודעה בפועל ובכתב על ההפרה.

 

טו. פיצוי המפעיל בשל הפרת תקנון זה

52.  כל גולש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את המפעיל מיד עם דרישה ראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, פגיעה בשם טוב, פגיעה במוניטין, תשלום והוצאה שיגרמו למפעיל בקשר לגלישה באתר ו/או לשימוש של הגולש בשירותי האתר ו/או בקשר להפרת האמור בתקנון זה ו/או בכל הסכם אחר בין המפעיל לבין הגולש, לרבות הוצאות משפטית, שכ"ט עו"ד וקנסות, והכל בתוספת ריבית והצמדה כדין. למען הסר ספק, האמור בסעיף זה חל גם על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד ג' כנגד המפעיל.

53.  במידה והמפעיל יתבע לדין בקשר עם הפרת תקנון זה על ידי גולש, הוא שומר על זכותו לנהל את ההגנה בעצמו בהליכים שינקטו כנגדו, והגולש מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם המפעיל בכל הליך משפטי כאמור.

54.  התחייבויות הגולש לפצות ולשפות את המפעיל כאמור בתקנון זה ישארו בתוקפן גם לאחר סיום הגלישה ו/או סיום השימוש באתר, ובלבד שעילת הפיצוי ו/או השיפוי קשורה לגלישה באתר ו/או לשימוש באתר.

 

טז. שונות

55.  המפעיל בלבד יהא רשאי להמחות, להעביר או לשעבד את זכויותיו (ובכלל זה את זכותו לקבל תשלום מגולשים) ו/או את התחייבויותיו לפי תקנון זה לכל צד ג' לפי בחירתו וללא כל צורך בקבלת הסכמת הגולש, מראש ו/או בדיעבד. ככל שהמפעיל יעשה כאמור, הוא מבטיח שזכויות הגולש לפי תקנון זה לא תפגענה.

56.  על תקנון זה ועל כל סכסוך הנובע או הקשור בשימוש באתר ו/או בתוכן המופיע בו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל עניין הנובע ו/או הנוגע לשימוש באתר ו/או לתכנים המוצגים בו ו/או לתקנון זה ידון אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר פתח תקווה, וככל שמדובר על ערכאה מחוזית – אך ורק בבית המשפט המחוזי מרכז, ובהם בלבד. למען הסר ספק יובהר, כי מיקומו הפיזי של השרת שעליו יאוחסן האתר לא ישפיע על תניית השיפוט הנ"ל.

57.  תקנון זה, המהווה כאמור הסכם מחייב בין המפעיל לבין הגולש, ממצה את ההסכמות בין הצדדים ובא במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו בכתב ו/או בעל פה על ידי מי מהצדדים.

58.  שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של המפעיל במימוש זכויותיו על פי תקנון זה לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב. אם וככל שהמפעיל יבצע בדיקה כלשהי של תכנים של גולש ו/או ימחק באופן כלשהו תכנים של גולש, בין אם מעת לעת ובין אם באופן קבוע – לא יהיה בכך כדי לחייב את המפעיל להמשיך ולבדוק ו/או למחוק תוכן אחר כלשהו.

59.  המפעיל יהא רשאי לשלוח הודעות שונות לגולש באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירתו הבלעדית של המפעיל: (1) באמצעות הודעה בחלון מידע כללי באתר; (2) באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של הגולש כפי שנמסרה על ידו; (3) שיחת טלפון; (4) הודעת SMS; (5) הודעת פקס; (6) מכתב בדואר רשום.

60.  כל ההודעות שישלחו למפעיל יחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר בו נתקבלו בפועל (ובתנאי שבידי הגולש מצויה אסמכתא על הקבלה בפועל). במקרה של הודעות שישלחו לגולש באמצעות האתר, אלה יחשבו כאילו נמסרו במועד בו נעשה השימוש הראשון בשירותי האתר לאחר משלוח ההודעה.

61.  הודעות למפעיל יש להעביר באמצעות דואר אלקטרוני: info@booxilla.com או בדואר רשום לכתובת הדואר: אינדיבוק בע"מ, ח.פ. 515194884, מרח' יהודה הלוי 94 תל אביב.

* * *